Header

 

A+ A-


LET Reviewer in General Education

LET Reviewer for General Education
LET Reviewer for General Education
MGA PAGSUSULIT SA GENERAL EDUCATION

Wika:

1. Ang gamit o “function” ng wika ay upang manatili ang pakikipagkapwa- tao ay
a. interaksyonal
b. instrumental
c. representasyonal
d. personal

2. Ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan ay
a. pantig
b. katinig
c. morpena
d. ponema

3. Ang palatandaan sa pagbasa na nagbibigay ng kaayusan ng mga salita sa loob ng pangungusap
a. semantiko
b. sintaktika
c. sehematiko
d. morpema

4. Ang tawag sa dalawa, tatlo o higit pang mga wikang natutuhan ng mag- aaral ng una o katutubong wika ay
a. bernacular
b. pangalawang wika
c. banyagang wika
d. katutubong wika

5. Ang hindi kabilang sa mga katangian ng isang guro sa epektibong komunikasyon ay
a. May malawak na kaalaman sa panitikan
b. Mahusay na tagapagsalita ng wika
c. Mahusay makipag- interak sa mga mag- aaral
d. Palagiang nakatuon sa mga ideyang nasa teksto

6. Mas magiging masaya ang pagdiriwang kung makakadalo _________ Luisito at Clara.
a. sila
b. kila
c. sana
d. sina

7. Wala na _________ pag- asa pang mabago ang kanyang pasya.
a. din
b. rin
c. daw
d. raw

8. Si Binibing Reyes ay umaawit at sumasayaw __________.
a. din
b. rin
c. daw
d. raw

9. Kinuha ____________ pulis ang mga pangalan ng mga taong nakita sa pook ng krimen.
a. ng
b. nang
c. ang
d. ni

10. Ang Rizal Park ay __________ kaysa Bonifacio Park.
a. mas malawak
b. magsinlawak
c. pinakamalawak
d. napakalawak

11. Aking _________ ang pinya upang matikman mo.
a. papatalupan
b. patatalupan
c. ipinatalop
d. tatalupan

12. Ang koponang De La Salle at koponang Ateneo ay ___________ sa basketbol.
a. magsinhusay
b. magsin- husay
c. magsinghusay
d. magsing- husay

13. Magkasama sa rally sa Mendiola _________ Marlo at Lita.
a. kila
b. sila
c. sina
d. kina

14. ___________ bagong proyektong pabahay ang Sangguniang Panglungsod para sa mahihirap.
a. mayroo.
b. mag- isang
c. may
d. pag- iisang

15. Nagdiwang ang buong paaralan dahil nakamit ni Joselito Ramos ang ___________ gantimpala.
a. ika- isang
b. unang
c. pang- unang
d. pang- isang

16. Alas kuwatro ng hapon __________ bawian ng buhay si Pedro.
a. nang
b. nuong
c. ng
d. ang

17. Tuwang- tuwa ___________ ng mangingisda ang maraming nahuhuling isda sa mga mamamakyaw sa pamilihan.
a. ipinagbili
b. binili
c. bumili
d. nagbili

18. Nang makasakay ko si Danilo sa dyip ______ niya ako ng pamasahe.
a. bunayad
b. ipinagbayad
c. nagbayad
d. ibinayad

19. Ang maysakit sa hospital ay magaling ________ totoo bago pa man dumating ang kanyang ina na galing sa lalawigan.
a. ng
b. nang
c. din
d. rin

20. Isang kaaya- ayang tanawing _________ ang paglubog ng araw sa Look ng Maynila.
a. napakaganda
b. mas maganda
c. magandang- maganda
d. pinakamaganda

Mga Patalinghagang Pananalita:

1. Ipinagtanggol ng lider ng union ang mga anak- pawis.
a. mahihirap
b. manggagawa
c. manlalaro
d. manglaro

2. Parang natuka ng ahas si Rita ng makita niya ang lalaking mahal niya sa piling ng iba.
a. natigilan
b. natuklaw
c. nakagat
d. nalason

3. Marami na naming nasagap na alimuon si Rosalie nang magtungo siya sa plasa kahapon.
a. masamang hangin
b. bali- balita
c. uri ng sayaw
d. mga paligsahan

4. Ang buhay ni Jose Rizal ay bukas na aklat sa mga Pilipino.
a. makasaysayan
b. lingid sa madla
c. alam ng lahat
d. itinatago

5. Ang damit ni Ara ay palasak na.
a. pangkaraniwan
b. luma na
c. hindi uso
d. mumurahin

6. Si Carlos ay bugtong na anak ni Don Jose.
a. kaisa- isang anak
b. kambal na anak
c. lalaking anak
d. panganay na anak

7. Kumukulo ang dugo niya tuwing makikita niya ang taksil niyang nobyo.
a. nagagalit
b. nagtatampo
c. naninibugho
d. nananalangin

8. Ang taong iyan ay kahit hindi mayaman ay bulang- gugo.
a. maramot
b. kuripot
c. ayaw gumasta
d. laging handang gumasta

9. Ang mga sinasabi ng taong iyan ay bulaklak ng dila at huwag kang maniniwala.
a. pagyayabang
b. pagmamalaki
c. pangungusap na hindi taimtim
d. pagkainis

10. Huwag ninyong bilugin ang ulo ng batang iyan at kawawa naman.
a. lokohin
b. pagtawanan
c. tuksuhin
d. kaawaan

11. Bahag ang buntot ni Jose Primo dahil mayaman ang ama ni Jose.
a. dukha
b. mapagbigay
c. takot
d. tamad

12. Sa bahay na iyan nakatira ang mga kalapating mababa ang lipad.
a. mga babaeng masasama
c. mga inang walang anak
b. mga babaeng walang asawa
d. mga kalapating walang pakpak

13. Si Anita ay hindi makabasag pinggan.
a. pino kung kumilos
b. mayabang kung magsalita
c. magaspang ang ugali
d. padaskul- daskul kung kumilos

14. Kaututang dila ni Mely ang katulong ni Merly.
a. kaibigan
b. kadaldalan
c. kaaway
d. kapatid

15. Kabagang ni Ginoong Diaz ang kanyang kapit- bahay.
a. kapalagayang- loob
b. kaaway
c. kausap
d. kapantay

16. Si Ruben ang payaso sa pamilya.
a. ama
b. nagpapasaya
c. pinakabida
d. panganay

17. Si Crispin ay isinilang na may kutsarang pilak sa kamay.
a. may dignidad
b. may kayamanan
c. may pag- ibig
d. may handang pagkain

18. Ang ama ni Dan na sundalo ay nabuwal sa digmaan sa Bataan.
a. natumba
b. napatid
c. natalo
d. namatay

19. Kahit saan magpunta si Nardo ay nakikiindak sa sayaw.
a. nakikibagay
b. nakikipagsayaw
c. nakikipagsaya
d. nakikipag- usap

20. Ang nakataling- puso ni Carmelita ay isang mabait na hapon.
a. napangasawa
b. nakasama
c. nagging kaibigan
d. nagging nobyo

Mahalagang Tala:

1. Ang itinuturing na ama ng katipunan ay si
a. Marcelo H. del Pilar
b. Andres Bonifacio
c. Emilio Aguinaldo
d. Dr. Jose Rizal

2. Ang sumulat ng titik ng Pambansang Awit ay si
a. Jose Palma
b. Julian Felipe
c. Jose Corazon de Jesus
d. Marcelo H. del Pilar

3. Ang kumatha ng himig ng Pambansang Awit ay si
a. Rafael Palma
b. Levi Celerio
c. Julian Felipe
d. Graciano Lopez

4. Ang pahayagan ng katipunan ay
a. Kalayaan
b. Herald
c. and Demokrasya
d. Tribyon

5. Ang Filipinong tumuklas ng limbagan sa Pilipinas ay si
a. Carlos del Rosario
b. Tomas Pinpin
c. Jose Reyes
d. Tomas Peña

6. Ang Ama ng Tulang  Tagalog ay si
a. Francisco Balagtas
b. Pedro Caluya
c. Francisco Dagohoy
d. Andres Bonifacio

7. Ang Ama ng Wikang Pambansa ay si
a. Jose Rizal
b. Lope K. Santos
c. Andres Bonifacio
d. Manuel L. Quezon

8. Ang nagtatag ng Diaryong Tagalog ay si
a. Apolinario Mabini
b. Marcelo H. del Pilar
c. Jose Rizal
d. Andres Bonifacio

9. Ang nagtatag ng La Solidaridad ay si
a. Andres Bonifacio
b. Marcelo H. del Pilar
c. Jose Rizal
d. Graciano Lopez Jaena

10. Ang utak ng himagsikan ay si
a. Apolinario Mabini
b. Andres Bonifacio
c. Jose Rizal
d. Emilio Aguinaldo

Pasulit:

1. Tinaguriang Jose Batute ng Pilipinas.
a. Jose Garcia Villa
b. Francisco Baltazar
c. Jose Corazon de Jesus
d. Modesto de Castro

2. Pinakabantog at pinakamahalagang awit na nasulat ni Francisco Baltazar.
a. senakulo
b. Epiko
c. Duplo
d. Florante at Laura

3. Ang kauna- unahang Pilipinong manlilimbag
a. Marcelo del pilar
b. Tomas Pinpin
c. Jose Maria Panganiban
d. Emilio Aguinaldo

4. Ang taong may “memorya fotograpica”.
a. Jose Maria Panganiban
b. Jose Garcia Villa
c. Jose Corazon de Jesus
d. Jose Rizal

5. “Ama ng Dulang Pilipino”.
a. Julian Cruz Balmaceda
b. Severino Reyes
c. Lope K. Santos
d. Emilio Jacinto

6. Siya ay tinaguriang “Joseng Sisiw”.
a. Jose Villa Panganiban
b. Pedro Paterno
c. Jose de la Cruz
d. Modesto de Castro

7. Ama ng Wikang Pambansa.
a. Emilio Aguinaldo
b. Manuel Quezon
c. Aurelio Tolentino
d. Apolinario Mabini

8. Ang “Orador ng Pagbabago”.
a. Graciano Lopez Jaena
b. Mariano Ponce
c. Urbana at Feliza
d. Jose Buhain

9. Isang dulang tinaguriang obra- maestro ni Severino Reyes.
a. Medusa
b. Banaag at Sikat
c. Urbana at Feliza
d. Walang Sugat

10. Ang may akda ng “Ang Cadaquilaan ng Dios”.
a. Emilio Aguinaldo
b. Marcelo H. del Pilar
c. Julian Felipe
d. Lopez Jaena


Click the download button below to download this practice set with answers in PDF format.
 Filipino


Post a Comment

 
Top