Header

 

A+ A-


LET Reviewer in General Education

LET Reviewer for General Education
LET Reviewer for General Education
PRACTICE TEST IN GENERAL EDUCATION

1. Alin ang kahulugan ng AGAW-BUHAY?
A. Masiglang-masigla
B. Malapit nang mamatay
C. Pagpapatuloy ng buhay
D. Mahirap na buhay

2. Robert Frost wrote the poem 'Acquainted with the Night' from which the stanza is taken:

I have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain-back in rain.
I have out walked the farthest city light

The poet in the stanza talks of
A. isolation and loneliness.
B. happiness in having been acquainted with the night.
C. joy getting out of the house.
D. youthful delight playing in the rain.

3. The following are defects present at the time of marriage which is voidable and annullable EXCEPT
A. impotence
B. deceit
C. fraud
D. threat

4. What does a stick of unlit dynamite demonstrate?
A. Chemical Energy
B. Nuclear Energy
C. Kinetic Energy
D. Potential Energy

5. Ang sumusunod ay isang talumpati na may pamagat na SA KABATAAN na sinulat ni Onofre Pagsanghan.

Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Pilipino ay ang salitang NABANSOT.
Kapang ang isang bagay daw ay dapat pang lumaki ngunit ito'y tumigil na sa paglaki, ang bagay na ito raw ay NABANSOT. Marami raw uri ng pagkabansot ngunit ay pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan, ng puso at ng diwa.
Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki, ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki, at pag-unlad ng ating buong katauhan, hindi lamang ng ating sukat at timbang. Kung ga-poste man ang ating taas at ga-pison man ang ating bigat ngunit kung ang pag-iisip naman nati'y ga-kulisap lamang kay pangit na kabansutan. Kung tumangkad man tayong tangkad-kawayan at bumilog man tayong bilog-tapayan, ngunit kung tayo nama'y tulad nibondyingay di mapagkatiwalaan-anong laking kakulangan. Kung magkakatawan tayong katawangTarzanat mapatalas ang ating isipang sintalas ng kay Rizal, ngunit kung ang ating kalooban nama'y itim na duwende ng kasamaan-anong kapinsalaan para sa kinabukasan.
Kinabukasan, kabataan, tayo raw ang pag-asa ng Inang Bayan. Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan o hihils sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon, hindi bukas, hindi sa isang taon. Araw-araw ay tumutuwid tayong palangit or bumabaluktod tayong paputik. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kinamihasnan ay siyang pagkakatandaan. Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon at sa araw ng bukas ay bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaaan at kahalayan at sa mahiwagang araw ng bukas sigla tayong magiging ulirang mga magulang.
Kabataan, tunay na pag-ibig sa bayan, ang tunay na nasyonalismo, ay wala sa tamis ng pangarap wala rin sa pagpag ng dila. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa.

Alin sa mga sumusunod ang mensahe ng talumpati?
A. Ang mataas na paniniwala at taimtim na pananalig ay kailangang taglayin upang ang hangarin sa buhay ay ating kamtin.
B. Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki at pagbabagong makabuluhan.
C. Ang gawa ang siyang sukat ng kadakilaan.
D. Ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan.

6. Ano ang kahulugan ng taludtod na ito?

Ang anak man ay alagaan sa marubdob na pagsuyo sikapin ma sa sarili'y huwag siyang maging luko talipandas sa paglaki na sa sama marahuyo sa lahi mo't sa Bayan may isang tinik sa balaho.

A. Mahalin ang anak ng walang hangganan.
B. Tamang pagpapalaki sa anak ang dapat.
C. Suyuin ang anak at ibigay lahat ng hilig.
D. Paligayahin ang tahanan.

7. The carat is a unit of measure used to weigh precious stones. It equals 3.086 grains. How many grains does a 2.8 carat diamond weigh?
A. 864.08
B. 86.408
C. 8.6408
D. 8640.8
E. none of these

8. Alin ang kahulugan ng KAHIRAMANG SUKLAY?
A. Kakilala
B. Kaibigan
C. Karibal
D. Kalahi

9. Nasa anong kaganapan ng pandiwa ang pangungusap? “Naglaro ng basketball sa Rizal Stadium ang koponan ng aming pamantasan.”
A. Sanhi
B. Tagaganap
C. Kagamitan
D. Ganapan

10. Julieta Villaruel was a landowner from Cabiao, Nueva Ecija. Under the CARL, she was claiming 8 hectares, 5 hectares of which represented the retention limit and the 3 hectares for her only child. Why was her child denied the 3 hectares?
A. Her son was 15 years old who was actually tiling the farm
B. Her son was 17 years old who was managing the farm
C. Her son was 13 years old who has been helping till the farm
D. Her son was 19 years old who was actually tilling or managing the farm

11. Sa Espiritu ni Bathala ang nangangalaga ng kanilang kalusugan ang ipinahihiwatig na katangian ay __________.
A. malinis
B. mabisa
C. maliksi
D. makapangyariha

12. Find m in the proportion m/12 = 30/24.
A. 30
B. 15
C. 20
D. 25
E. none of these

13. One of the most outstanding accomplishments of the cooperative movement is the encouragement of thrift. Which maxim of God puts this into practice?
A. God helps those who help themselves
B. Look at the birds: they do not plant seeds, gather a harvest and put it in barns; yet your Father in heaven takes care of them!
C. He is near to those who call to Him, who call to Him with sincerity
D. Happy are those who are merciful to others; God will be merciful to them!

14. Which one is the human right to life?
A. Peace
B. Live in national and international order
C. Own property
D. Fair trial

15. Which antidote would have a similar effect if vinegar or citrus juice were not available?
A. Milk
B. Raw egg white
C. Vegetable oil
D. Water

16. Thousands of street children in large Brazilian cities were murdered by paramilitary death squads which included police officers. What could be the reason why these operations were not suppressed by the government?
A. Totalitarian governments do not give protection to their people.
B. The business people even funded these operations to clean up their streets and neighborhoods.
C. The Universal Declaration of Human Rights was only lip service.
D. To how they treat their people was nobody else's business.

17. What is the difference between the largest 4-digit number and the smallest 4-digit number?
A. 8999
B. 8000
C. 9998
D. 8888
E. none of these

18. Si Mariano Ponce ay propagandistang may sagisag sa panulat na
A. Tamaraw
B. Tikbalang
C. Kapre
D. Kalapate

19. Below is a biographical sketch.

Success often comes to those with humble beginnings, Elvis Aron Presley was born on January 8, 1935, in Tupelo, Mississippi. He first sang in a church choir and taught himself to play the guitar, but he never learned to read music. By 1953, he had moved to Memphis, Tennessee, graduated from high school, and enrolled in night school to become an electrician. That year, at Sun Records, Presley recorded a personal record for his mother, a song that was heard by the company's president. As a result of the president's recognition, Presley's first record, That's all Right, Mama, was out in 1954.

He toured the South, and in 1955 five of his records were released simultaneously. His first national television appearance was that year on Jackie Gleason’s The Stage Show, but Presley became known for his appearance on The Ed Sullivan Show, where the young singer gyrated as he sang rock n' roll music. During the live television performance, Presley was photographed only from the waist up because his motions were considered obscene.

Elvis the Pelvis began his film career in 1956 with LOVE ME TENDER and signed a long term film contract. The movie critics were not always kind, but teenagers flocked to Presley's films. Within a few short years, Presley had established a career that would span twenty-five years of ups and downs and make him one of the most popular entertainers in history. Long after his untimely death at age 42, Presley would be remembered as The King of Rock n' Roll

The main idea of the sketch is that
A. singers are more successful if they appear in films
B. there has always been obscenity on television
C. opportunity and luck are often as important as hard work
D. celebrities are usually more famous after their death

20. What do the following lines CONVEY?

Midnight, not a sound from the pavement.
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone.
In the lamp light the withered leaves
Collect at my feet
And the wind begins to moan

A. Confusion
B. Optimism
C. Loneliness
D. Eagerness

21. Anong uri ng panghalip ang salitang may salungguhit sa pangungusap? “May padalang tulong ang pamahalaan para sa kanila.”
A. Pambalana
B. Palagyo
C. Paari
D. Palayon

22. Alin ang di-karaniwang anyo ng pandiwang WINIKA KO?
A. Ikako
B. Wikako
C. Kako
D. Wika ko

23. Why does a pendulum in a grandfather clock once set in motion continue to swing, thereby regulating the clock's movement? This is due to the Law of
A. Universal Gravitation
B. Action and Reaction
C. Applied Force
D. Inertia

24. Which of the following BEST demonstrates the greenhouse principle?
A. A heated aquarium
B. A car with rolled-up windows
C. A microwave oven
D. A solar battery -powered calculator

25. Which one explains why oxygen a gas, is the largest component of the Earth’s crust?
A. Oxygen gives Earth's crust its lightness
B. Oxygen is the most abundant element in the world
C. Oxygen is capable of combining with most of the elements in the Earth's crust.
D. Oxygen is needed to sustain all life on Earth.

26. Which is the BEST WAY to write the underlined portion of this sentence? Many viewers taped shows to watch later.
A. tapped
B. had taped
C. tape
D. had tapped

27. Below is an excerpt from John F. Kennedy's "Inaugural Address."

In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country as founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans into answered the call to service surround the globe.
Now the trumpet summons us again-not as a call to bear arms, though, arms we need, not as a call to battle, though embattled we are; but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a, struggle against the common enemies of man: tyranny, poverty, disease, and war itself.
Can we forge against these enemies a grand and global alliance, North and South, East and West, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join me in this historic effort?
In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility; I welcome it I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it, and the glow from that fire can truly light the world.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
My Fellow citizens of the world ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

The tone of the speech can BEST be characterized as
A. the use of the personal pronouns we and us to build rapport with listeners
B. catchy turns of phrase in which subjects and objects are inverted
C. a standard, predictable rhythm and the use of rhyme
D. the repetition of key

28. Sa alin salita magkakaroon ng saglit na paghinto kung pinapilitang si Rose ang nakabasag ng pinggan? “Hindi si Rose ang nakabasag ng pinggan.”
A. Rose
B. Hindi
C. Nakabasag
D. Pinggan

29. Below is the poem written by Edgar Lee Masters in 1915:

What Happened to Tom Merritt?

At first I suspected something
She acted so calm and absent-minded.
And one day I heard the back door shut,
As I entered the front, and I saw him slink
Back of the smoke house into the lot,
And across the field.
And I meant to kill him on sight.
But that day, walking near Fourth Bridge,
Without a stick or a stone at hand,
All of a sudden I saw him standing,
Scared to death, holding his rabbits,
And all l could say was, Don't, Don't, Don't,
As he aimed and fired at my heart.

The way in which the poet presents these words in line 12 implies that Tom
A. tried to annoy the other man.
B. was shot before the finished the statement.
C. did not want to hurt the other man.
D. begged the man to stop seeing his wife.

30. Carter's part in relinquishing U.S. control of the Canal Zone to Panama is described as a victory for __________.
A. conservatism
B. anti-imperialism
C. isolationism
D. imperialism

31. How many whole numbers can divide 30 exactly?
A. Eight
B. Six
C. Five
D. Four
E. none of these

32. Which are the next three terms in the progression 1, 4, 16 . . . 8 terms?
A. 64, 256, 1024
B. 67, 259, 1027
C. 66, 258, 1026
D. 65, 257, 1025
E. none of these

33. Which is NOT personal integrity?
A. Time
B. Place
C. Order
D. Harmony

34. One package is 100 pounds, and the other is 150 pounds. The weight of the second package is how many times that of the first?
A. 1½ times heavier
B. ½ as heavy
C. none of these
D. 10 pounds heavier
E. 20 pounds heavier

35. If a baseball player hits 10 home runs in the first 45 games, at the same rate how many home runs can he expect to hit during the 162-game season?
A. 38
B. 42
C. 36
D. 40
E. none of these

36. Of the following changes in the socio-economic, political cultural and physical that have occurred in the Filipino family, which one remains to be TRUE?
A. The loss of the traditional evening prayer and the ritual of blessing (mano)
B. The unity of the family despite competing demands
C. The continued parental influence over children's language dress and other behavior
D. The continued support for parents and siblings

37. What day follows the day before yesterday if 2 days from now will be Sunday?
A. Tuesday
B. none of these
C. Saturday
D. Wednesday
E. Thursday

38. What correction should be made to this sentence?

One of their theories is that the first child receives more of the parents' attention than other children so first-borns tend to be more intellectual.
A. Change is to are
B. Insert a comma after children
C. Change parents' to parent's
D. Change theories to theory's

39. The poem below is entitled Suburban Prophecy which is written by Howard Nemerov.

On Saturday, the power-mowers' whine
Begins the morning. Over this neighbourhood
Rises the keening, petulant voice, begin
Green oily teeth to chatter and munch the cud.

Monsters, crawling the carpets of the world,
Still send from underground against your blades
The roots of things battalions green and curled
And tender, that will match your blades with blades
Till the revolted throats shall strangle on.

The tickle of their dead, till straws shall break
Crankshafts like camels, and the sun go down
On dinosaurs in swamps. A night attack
Follows and by the time the Sabbath dawns
All armored beasts are eaten by their lawns.

How long does the action of the poem take place?
A. A week
B. Twenty-four horns
C. An afternoon
D. A morning

40. A meter was cut at the 35-cm mark. What is the ratio of the smaller piece to the larger piece?
A. 7:13
B. 65:35
C. 35:100
D. 65:100
E. none of these

41. Below is an excerpt from John F. Kennedy's "Inaugural Address."

In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country as founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans into answered the call to service surround the globe.

Now the trumpet summons us again-not as a call to bear arms, though, arms we need, not as a call to battle, though embattled we are; but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a, struggle against the common enemies of man: tyranny, poverty, disease, and war itself.

Can we forge against these enemies a grand and global alliance, North and South, East and West, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join me in this historic effort?

In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility; I welcome it I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it, and the glow from that fire can truly light the world.

And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.

My Fellow citizens of the world ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

In the speech, Kennedy paints a picture of the United States as a nation that is
A. longing to return to the past
B. on the brink of world war
C. struggling to survive
D. the leading defender of freedom

42. Which of the following will occur if a cold bottle of soda is left open on a kitchen counter?
A. The pressure that the soda exerts on the bottle will increase.
B. The temperature of the soda will decrease.
C. The amount of dissolved carbon dioxide gas will decrease.
D. The amount of dissolved carbon dioxide gas will remain the same.

43. In how many ways can you arrange three mathematics books (Algebra, Geometry, Trigonometry) in order on a shelf?
A. 6
B. 8
C. 12
D. 24
E. none of these

44. What are the next four numbers in this sequence 8, 5, 4, 9,17, ___, ___, ___, ___?
A. 4, 3, 2, 1
B. 5, 4, 3, 2
C. 6, 3, 2, 0
D. 3, 2, 1, 0
E. none of these

45. A politician wants to get his message to 2/3 of the population of 48,000 in Bulacan. However, his advertising campaign reaches only 3/4 of the number he intended. How many people does he actually reach?
A. 16,000
B. 10,000
C. 24,000
D. 36,000
E. none of these

46. Aling antas ng tona ang lumilitaw sa bahaging may salungguhit ng pangungusap na nagdududa? Nagpuputol ng puno ang lalaki.
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

47. Which is NOT among the hazardous effects of water pollution to health?
A. The epidemic threat of hepatitis and dysentery
B. The increase incidence of liver cancer
C. The dumping of mercury in the sea causing blindness, brain damage, or death
D. The presence of certain bacteria in the digestive tract causing methemoglobinemia

48. Aling antas ng tono ang lumilitaw sa bahaging may salungguhit ng pangungusap na nagsasalaysay? “Magbabasa ng mga gawain ang guro.”
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

49. A tightly coiled spring demonstrates?
A. Steam energy
B. Kinetic energy
C. Potential energy
D. Chemical energy

50. Ano ang pinakaangkop na kahulugan nito? “Nagsasaya tayo ngayon sapagkat ang iyong namatay na kapatid ay muling nabuhay; ang nawawala ay muling nakita.”
A. Ang pagbabalik ay dapat ipaghanda nang malaki.
B. Ang pagbabago ng kapatid ay dapat pahalagahan.
C. Dapat silang magsaya sa muli nilang pagsasama-sama
D. Ang pagsasama nila ay dahil sa muling pagbabalik ng kapatid.


Click the download button below to download this practice set with answers in PDF format.
General Education


Post a Comment

 
Top