Header

 

A+ A-


LET Reviewer in General Education

LET Reviewer for General Education
LET Reviewer for General Education
PRACTICE TEST IN GENERAL EDUCATION

51. Ang nais paratingin ng may-akda sa babasa ng talata ay
a. nakakatulong ang pagpasiya sa buhay ng tao 
b. mahalaga ang pagpapasiya sa buhay ng tao 
c. mabisa ang pagpapasiya lalo na kung tama 
d. ang talagang kahulugan ng pagpapasiya

52. Paano mapapanatili ang mabisa ng kapaki-pakinabang na pagbabago dahil sa pagpapasiya?
a. Napapkinabangan ng bawat tao 
b. Kung nakatutuong sa sambayanan
c. Kung isang bahagi ay nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay
d. Kapag lahat ng bahagi at kabuuan nito ay nagiging sangkap ng pang-araw-araw na takbo ng buhay ng isang tao

53. Pano ipinapahayag o isinulat ng may akda ang talata?
a. Pasalaysay 
b. Makatotohanan
c. Paglalarawan
d. Pagbabalik-gunita

54. Ano ang katumbas ng salitang kaluluwa sa talatang ito?
a. kahulugan 
b. dahilan
c. damdamin
d. diwa

55. Sino ang kalihim ng edukasyon na nagbibigay sigla sa: “Bayan muna bago sarili.”
a. O.D. Corpuz 
b. Jaime Laya
c. Isidro Carino
d. Armand Fabella

56. Piliin ang tamang salita “Kung maituturing mo akong tunay na kamag-anak ay ikararangal ko.”
a. maaasahan 
b. mapapaunlakan
c. mapagsasabihan
d. maibibilang

57. Anong uri ng talata it? “Ang bandila ay di lamang isang pirasong damit. It ay sagisag ng bayan”
a. Paglalarawan 
b. Pagsasalaysay
c. Paglalahad
d. Pangangatuwiran

58. Huwag kang mangimbulo sa mabuting kapalaran ng iba
a. maghinanakit 
b. mainggit
c. magdamdam
d. manigbugho

59. Noong panahon ng hapon, maraming lobo na nakadamit tupa ang naglipana sa iba’t ibang dako ng kapuluan 
a. mga taong mapagsamatala
b. mga taong mapagkunwari
c. mga taong mapamili
d. mga taong mapagmata

60. Alin sa mga sumusunod and salitang likas?
a. paralitiko
b. pagkaselosos
c. pagkadisabled
d. kapansanan

61. Ang bigkas ay ayon sa sagisag ng lakas. Ano ang ibig sabihin ng B?
a. mahina 
b. malakas
c. buong
d. katamtaman

62. Alin ang kasalungat sa kahulugan ng mga salitang alangan
a. tugma
b. di-angkop
c. di-ayos
d. di-bagay

63. Tingnan mo ngayon si Henry, parang batang _______sa mga pamangkin
a. nagsipagtakbuhan 
b. nakikipagtakbuhan
c. nagtatakbuhan
d. nakipatakbuhan

64. Alin ang sagisag sa sabayang pagbigkas na ang ibig sabihin ay normal na bilis?
a. N
b. Mbig
c. Mbil
d. Pbilis

65. Di nangyari ang kanyang pakana. Nalaman din ang kanyang pakay na___?
a. panlinlang 
b. panglilinglang
c. panlilinlang
d. panglinlangan

66. Tinawagan mo sa telepono ang iyong kaklase. Ama niya ang nakasagot. Anong sasabihin mo?
a. Kay Marlon nga
b. Nariyan ho ba si Marlon
c. Pakibigay nga p okay Marlon 
d. Pwede po bang makausap si Marlon

67. “Waring iba ang gayak ng simbahan para sa nalalapit na pista_______ ngayon kaysa noong isang taon, “sambit ni lorie. ANong pang-uri ang pinaka angkop gamitin sa patlang
a. mas maganda 
b. magandang maganda
c. pinkamaganda
d. maganda-ganda

68. Alin pahayag ang nagsasaad ng pagtutol ni ruben sa sinsabi ng kaniyang kausap nap era ang mahalaga sa kaniya at hindi ang kaniyang bayan?
a. Hindi mahalaga para sa akin ang bayan ko
b. hindi mahalaga para sa akin, ang bayan ko
c. hindi mahalaga, para sa akin ang bayan ko
d. hindi, mahalaga para sa akin ang bayan ko

69. Aling salita ang angkop na naglalarawan ng pangarap ng tao?
a. Malawak 
b. Matayog
c. Malaki
d. Malapad

70. Suriin ang iyong kandidatong iboboo. Huwag magpadala sa bulaklak ng kaniyang matamis na dila. Sinong kandidato ang hindi dapat iboto?
a. Mabola
b. Mayabang
c. Mapagbiro
d. Mapanukso

71. Which is the smallest prime number?
a. 0
b. 2
c. 1
d. 3

72. What is the smallest integer that can be divided by the number 6 and 14
a. 2
b. 42
c. 3
d. 84

73. Simplify [2x3-8x(-3)] /6+15
a. (-30)/21
b. 10
c. 2
d. 22

74. Of the following which is the greatest?
a. 3/4
b. 6/9
c. 5/7
d. 7/10

75. In a newspaper drive campaign, each of the 40 students of Ms. del Pilar brought 1 3/8 kg. How many kg. of newspapers are there in all?
a. 41 3/8
b. 65
c. 55
d. 440

76. Corazon bought 2 4/5 m of cloth. She used 2/3 meters for the blouse and 1 ½ m for the skirt. How many meters of cloth was left?
a. 1 1/5
b. 2/5
c. 3/4
d. 19/30

77. What is the quotient when .345 is divided by 5?
a. 0.0069
b. 0.69
c. 0.069
d. 6.9

78. Express .555 into a fraction of simplest form
a. 1/2
b. 55/100
c. 5/9
d. 555/1000

79. A dealer bought an article for P200 and sold if for P250. Determine his profit in percent
a. P50%
b. P25%
c. P50%
d. P20%

80. In a Mathematics of 50 items, Jose got 80% of the items correctly. How many items did he get wrong
a. 10
b. 30
c. 20
d. 40

81. A book with a selling price of P24 is being sold at 20% discount. What is the original price of the book?
a. P 19.20
b. P 28.00
c. P 4.80
d. P 30.00

82. A boy buys 7 pcs. off biscuits at P 1.85 each and gave a P 20 bill to the cashier. How much change did he get?
a. P12.95
b. P7.05
c. P8.05
d. P1.05

83. A picture 8 cm. long and 6 cm wide is enlarged so that it became 24 cm. wide. How long is the enlarged picture?
a. 18 cm
b. 32 cm
c. 10 cm
d. 20 cm

84. In a group of students 40% are male. If there are 240 female, how many students are there in all?
a. 600
b. 144
c. 400
d. 96

85. The ration of the sides of a triangle is 3:4:5. Of the perimeter is 36 cm. Find the length of the longest side
a. 60 cm
b. 12 cm
c. 15 cm
d. 9 cm

86. The ratio of cows and carabaos is 2:5. If there are 70 cows and carabaos in the field, how many cows are there?
a. 175
b. 20
c. 26
d. 70

87. If 3 secretaries can type 12 pages in 5 minutes, how long will it take for 6 secretaries to type 32 pages at the same rate?
a. 3/8 min
b. 12 min
c. 8/3 min
d. 5 min

88. What is the remainder when 5 1/3 is subtracted from 12 1/6?
a. 6 1/6
b. 6 4/6
c. 6 3/6
d. 6 5/6

89. Gabriela paid p450 for a handbag that was sold to her at a 25% discount. what is the original price of the handbag?
a. P 600.00
b. P 337.50
c. P 700.00
d. P 122.50

90. If 4 boys can paint a cabinet in 4 hours, how many hours would it take for 8 boys working at the same rate to finish it
a. 8 hrs
b. 4 hrs
c. 5 1/3 hrs
d. 2 hrs

91. Al and Mel both work at night. Al has every 6th night off and Mel has every 8th night off. If both are off tonight, how many nights will it take to be both off again?
a. 22
b. 24
c. 25
d. 26

92. Divide 313.65 by 2.05. What is the quotient?
a. 153
b. 1.53
c. 15.3
d. .153

93. A family monthly income is P 25,000. The family spends 30% for food, 20% for rent, 10% for clothing and 16% for miscellaneous. How much is saved in percentage?
a. P6000 or 24% 
b. P 6500 or 24%
c. P 7000 or 24%
d. P 7500 or 24%

94. A cement mixer calls for 60 kilos of cement 3 boxes of sand and 1 galloon of water. What is the ratio of cement to sand?
a. 10:3 
b. 15:1
c. 20:1 
d. 30:3

95. A ribbon 72 meters long is cut into two pieces. If the ratio of the lengths of the pieces is 4:5, how long is the shorter piece?
a. 30 
b. 32 
c. 40 
d. 42

96. Arnel spent half of his money in SM and half of the remaining at Rustan Store. If he had P 250.00 left, how much did he heave at the start/
a. P 500.00
b. P 1,000.00
c. P 1,500.00
d. P 2, 500.00

97. A group of 100 students was made up of 60 girls. Exactly 75 students were majoring in Math and 25 were in History. What fractional part were not majoring history?
a. 3/4
b. 3/5
c. 4/10
d. 6/10

98. A mitsubishi car dealer sells 40 cars, some of which are L300 vans, others are sedans and still others are L200 wagons. Which of these could be the ratio of the L300 vans to the sedan and L200 wagons?
a. 3:2;1
b. 3:2:3
c. 2:1:1
d. 3:1:1

99. If the area of a triangle is 1 and is width is 3/4, what is the length?
a. 1/4
b. 22/3
c. 4/3
d. 3/4

100. What is the width of a rectangle lot that has a perimeter of 410 ft. and a length of 140-feet
a. 65ft
b. 64 ft
c. 63 ft
d. 66ft


Click the download button below to download this practice set with answers in PDF format.
General Education


Post a Comment

 
Top