Header

 

A+ A-


LET Reviewer in General Education

LET Reviewer for General Education
LET Reviewer for General Education
PRACTICE TEST IN GENERAL EDUCATION

51. Sa tula ni Amado V. Hernandez mayroon siyang mensahe na: “Sa munting dungawan, tanging abot malas ay sandipang langit, langit na puno ng luha. Maramot na hirang ng pusong may sugat, watawat ay aking pakariwan” Ito’y nagpapakilala ng
a. Isang wari pagkapahamak sa buhay 
b. Isang nakakaligtas na kahirapan 
c. Isang pagkapanatag ng kalooban
d. Isang paghihirap sa loob ng bilangguan

52. Ano ang tawag sa mga titik batay sa bigkas ng Ingles?
a. Alibata o baybayin 
b. Alpabetong Romano
c. Alpabetong Filipino
d. Alpabetong Pilipino

53. Alin ang tamang bilang ng alpabetong Romano na dala sa Pilipinas ng mga Kastila?
a. 30
b. 20
c. 31
d. 26

54. Ano ang hakbang sa pagsulat sa pamaraang proseso? Ito ay
a. Paghahaka 
b. Pagbigat uri
c. Paggamit ng pamilang
d. Komunikasyon

55. Ang lingua franca sa mababang antas ng elementarya ay paiiralin sa mga rehiyon ng Ilikos at
a. Waray
b. Mindanao
c. Bikol
d. Cebuano

56. Paulit-ulit ang mga sigaw ng laban sa VFA at ang babala ay nagsasaad ng diwang ito na
a. Mawawala ang kasarinlan ng Pilipino
b. Mapapahamak ang ating ekonomiya
c. Mapapayaman ang Pilipinas
d. Mababastos ang kababaihan

57. “Nakasalalay sarunungan ang kaunlaran ng isang bayan”. Ito ay isang pahayag ni
a. Fidel V. Ramos 
b. Jose P. Rizal
c. Ramon Magsaysay 
d. Jose P. Laurel

58. Bago sumagot ang bata sa tanong kailangan siya’y
a. Makinig sa tanong
b. Tumigil ng usapan
c. Ipagpatuloy ang usapan
d. Umawit ng malakas

59. Ang buod ng tula ni Alejandro C. Abadilla sa “Ang Daigdig at Ako” ay ang
a. Kalawakan ng kagubatan 
b. Kalaliman ng dagat 
c. Kalawakan ng dagat at kalaliman ng pakiramdam 
d. Kababawan ng karagatan

60. “Madali kitang ________sa lahat kong nahiram sa’yo”, sagot ni Ate.
a. Pagbabayaran 
b. Mabayaran
c. Pagbayaran
d. Nabayaran

61. Ang sabi ni Romulo sa isa niyang akda, ang Pilipino ay dugong maharlika. Ano ang kahulugan nito?
a. Ang Pilipino ay nanggaling sa malayang lahi
b. Ang Pilipino ay sadyang matatag ang budhi.
c. Ang Pilipino ay madaling maipagbili at mabola.
d. Ang Pilipino ay di purong Pilipino

62. Ang guni-guni ng tula na ginagamit upang paghambingin ang dalawang bagay na magkaiba ay.
a. Sinekdota 
b. Mataphora
c. Simile
d. Metonimeya

63. Alin ang babalang tama sa basura?
a. Ang basura’y dito itapon! 
b. Ang basura dito itapon! 
c. Ipagtapunan dito ang basura!
d. Itapon dito ang dumi!

64. “_____ ako kung kayo ay aalis din”, ang tugon ni Kuya Jose.
a. Aalis
b. Mag-aalis
c. Maalis
d. Umalis

65. Ang Tagalog ang naging opisyal na wika ng Pilipinas dahil sa
a. Saligang Batas ng Malolos 
b. Saligang Batas ng 1986 
c. Saligang Batas ng 1973 
d. Saligang Batas ng 1935

66. Di kataka-taka na ilang pulis ay hinihinalang kasangkot sa paglaganap ng krimen. Ano ang kahulugan ng kasangkoy?
a. Kasabwat
b. Kabalikat
c. Kabilang
d. Kasama-sama

67. Ang diwa ni Claro M. Recto ay laging ang pagpapalaganap ng Pilipino sa kanyang bayan, Ayaw na ayaw ni Recto ang maging
a. Pilipinong tumitingala sa dayuhan 
b. Dummy ng dayuhan na bumubili ng kayamanan ng Pilipinas
c. Ari ng lupa ng dayuhan sa Pilipinas
d. Palahingi ng tulong sa ibang bansa

68. Noong panahon ng Amerikano, may mga uri na ipinagbawal tulad ng:
a. Tumutuliza sa mga paring kastila
b. Dumadakila sa mga bandido at mamamatay tao
c. Magkaroon ng batas sa sediyon
d. Tungkol sa mga salitang panrelihiyon

69. Ang di niya makalimutan ay isang_______ ng anak niya bago umalis pa Amerika
a. Pangako
b. Paaako
c. Paako
d. Pagaako

70. Sino ang nagbabala ng ang walang galang sa sariling wika at nahihiyang gamitin ito at tutad ng isang:
a. Malansang isda? 
b. Matapang na aso?
c. Baliw na pusa?
d. Asong bangero?

71. Anong babala sa Maynila na dapat sundin ng lahat?
a. Huwag umiihi sa pader 
b. Huwag umihi sa pader
c. Huwag mag-iihi sa pader
d. Huwag mag-iihi sa pader

72. Alin sa mag sumusunod ang di angkop sa sariling kultura ng Pilipino?
a. Sayaw na tinikling 
b. Sayaw na subli
c. Sayaw na pandanggo
d. Sayaw na tango

73. Sa nuno niya nakuha ‘yang ugaling iyan. Di ko kayang________ ang ugaling iyan:
a. Pagtawaran 
b. Mapagtawad
c. Patatawarin
d. Patawarin

74. Ang unang Ginang ay namudmud ng pagkain sa mga mahihirap. Siya’y _______ ang puso.
a. Mapagkait
b. Malupit
c. Malaki
d. Mahilig

75. Suot ng mga babae ang kimona noong sentinyal ng bansa. Kanilang ________ ang kasuotang Filipina.
a. Ipinagmalaki
b. Ipinagmamalaki
c. Mamalakihin
d. Papamamalakihin

76. Ano ang katumbas ng titik O sa dating 20 titik na abakada?
a. Kyu
b. Ku
c. Kwo
d. Ko

77. What is 5% of P 1500?
a. P 65.00
b. P 85.00
c. P 15.00
d. P 75.00

78. Give the area of the figure below.

a. 54 square meters
b. 48 square meters
c. 50 square meters
d. 52 square meters

79. A swimming pool is an equilateral triangle in shape. One sides is 11 meters. How many meters of rope are needed to enclose to pool?
a. 33 meters 
b. 55 meters
c. 48 meters 
d. 44 meters

80. Mrs. Santos barrowed from a friend P 50,000.00 at 5% interest per month. She contracted the loans in December 1998. How much will she pay after a year?
a. P 80,000.00 
b. P 100,000.00
c. P 150,000.00
d. P 130,000.00

81. A certain number doubled and increased by 10 is 14. What is the number?
a. 5
b. 4
c. 2
d. 3

82. The palay harvested is 2 ½ kg. Convert this into grams.
a. 2000 grams 
b. 3000 grams
c. 2500 grams 
d. 3500 grams

83. Which of these shapes show dissimilar fractions?

84. A child has 3 ¾ pizza pie. If she serves 2 ¼ of his pie to her cousins, how many of the parts will be left?
a. 1 ¼
b. 1 ½
c. 1 ¾
d. ½

85. A square box has a perimeter of 88 cm. What is the measurement of one side of the box?
a. 88 cm
b. 22 cm
c. 60 cm
d. 44 cm

86. A businessman deposits P 10,000.00 in a new bank at 8% interest compounded annually. After 3 years, his money will grow to _________.
a. 10000 + 3(0.08) 
b. 10000 + (1 + .08) 3
c. {10000 + .08 (1)} 3
d. 10000 (1.08) 3

87. One half of what number is 15?
a. 16
b. 12
c. 30
d. 34

88. Ms. Chu’s bathroom has to be covered with tiles. The edge of the bathtub needs a rubberized tile. If the tub is 2.3 meters long and 1.8 meters wide, how many of rubberized tiles are required for the tub?
a. 2.3 meters 
b. b. 8.2 meters
c. 4.6 meters
d. 9.2 meters

89. How much will a buyer of a lot pay for his house bought at P200,000,00 after 10 years at 12% interest per annum?
a. P640,000.00
c.P840,000.00
b. P440,000.00
d. P540,000.00

90. An executive office has to be carpeted. The areas are 3m by 4m. The carpet cost P1,000.00 per square meter. How will be spent for the purchase of the Carpet?
a. P1,000.00  
b. P120,000.00
c. P12,000.00
d. P10,000.00

91. The price of gasoline has gone high suddenly. The gas station ordered 120,000 liters before the price increase. However, only 1,500 liters were sold. How many liters are sold the new price?
a. 11,500
b. 118,500
c. 108,500
d. 112,000

92. Baby’s purse has 54 coins made up of P5, P1 and P0.50 coins. How many P5 coins has he if he has 9 of P1 coins and 25 of P.50?
a. 9
b. 1
c. 20
d. 5

93. Write this ratio in its simplest form: 3 dm. to 20 cm.
a. 30.20
b. 20:3
c. 20”30
d. 3:20 

94. A woman has 12 pairs of shoes. Her little boy takes two shoes at random out of his mother’s closet. In how many ways may he select a right and a left shoe? How many of this selection will not be the right pair?
a. 24, 6
b. 132, 62 
c. 48, 12
d. 144, 132

95. The new MRT can travel at 30 kilometers in 15 minutes. How many minutes will it take to run 60 kilometers?
a. 30 minutes 
b. 40 minutes
c. 20 minutes 
d. 50 minutes

96. Her mother counted 2 scores before she had a child of her own. How old was she?
a. 20 years
b. 40 years
c. 50 years
d. 30 years

97. Convert into decimals fifteen hundredths.
a. 15/100
b. 0.15
c. 150
d. 0015.00

98. Find a if 2a+3b=c
a. a=3b-c/2 
b. a=c-b/2
c. a=3b-2c 
d. a=c-3b/2

99. A new house has two sides of its lot already fenced by the neighbor. The unfenced sides are 29 meters by 52 meters. If one meter requires 11 pieces of hollow blocks, how many hollow blocks will be needed to fence the two sides?
a. 991
b. 891
c. 791
d. 691

100. What is the value of a in the statement 3ab=15 if b=5?
a. 3
b. 30
c. 1
d. 15


Click the download button below to download this practice set with answers in PDF format.
General Education


Post a Comment

 
Top